Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών KIDs

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs)

Η Δυναμική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ σας παραθέτει τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (Ε.Β.Π.) ή σύμφωνα με την διεθνή ορολογία Key Information Document (KID) των βασικών χρηματοοικονομικών προϊόντων στα οποία η εταιρεία μας σας δίνει πρόσβαση, προκειμένου να είστε σε θέση να κατανοήσετε τη φύση, το ρίσκο, τα δυνητικά κέρδη και ζημιές αυτών των προϊόντων.
Απαραίτητο για σας είναι πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής σας σε οποιοδήποτε από τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα-προϊόντα, να έχετε διαβάσει και κατανοήσει το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του κάθε προϊόντος στο οποίο επιθυμείτε να επενδύσετε.
Σε περίπτωση που δεν κατανοείτε επαρκώς τους κινδύνους που ενέχει η επένδυση στα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρία μας.
Η εταιρεία μας θεωρεί ότι σε περίπτωση που, μετά και την παρούσα ανάρτηση- ενημέρωση, διαβιβάσετε εντολή επί των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους και τους κινδύνους που περιγράφονται στο Ε.Β.Π. του προϊόντος στο οποίο επενδύετε.