Διοικητικό Συμβούλιο

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετέχουν :

Άννα Πουλαρίκα Πρόεδρος , Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Χλυμπάτσος Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Αικατερίνη Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλεξία Πουλαρίκα, Μη εκτελεστικό Μέλος