Προσωπικά Δεδομένα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αγαπητέ πελάτη 

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι για εμάς πολύ σημαντικά, τα προστατεύουμε, με σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή. Εφαρμόζουμε αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων συμμορφούμενοι με το  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. 

Στοιχεία που συλλέγουμε 

Στοιχεία όπως: τα στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας, η ημερομηνία γέννησης, ο ΑΜΚΑ, η οικογενειακή κατάσταση, αποδεικτικά τηλεφωνικής επικοινωνίας, αποδεικτικά τραπεζικού λογαριασμού, απόδειξη υπογραφής, απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας, απόδειξη άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικής διεύθυνσης, απόδειξη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία και οικονομική κατάσταση σας και σε ορισμένες περιπτώσεις προσωπικά δεδομένα των αντιπροσώπων ή των νόμιμων εκπροσώπων σας (κατά περίπτωση), τα οποία και οφείλουμε να τηρούμε βάσει της μεταξύ μας σύμβασης και της υφιστάμενης νομοθεσίας.  Oμοίως, τηρούμε αποδεικτικά προέλευσης εντολών σας, προεχούσης της ηχογράφησης τηλεφωνικών συνομιλιών για την οποία έχουμε ήδη λάβει τη σχετική συγκατάθεσή σας, καθώς και ερωτηματολόγια συμβατότητας και καταλληλότητας αναφορικά με το επενδυτικό προφίλ σας, με στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με: α) τη γνώση και εμπειρία σας (με αναφορές σε παρελθούσα συναλλακτική δραστηριότητα), β) τους επενδυτικούς  σας στόχους, το προφίλ κινδύνου και την ανεκτικότητά σας σε ζημίες, γ) την οικονομική σας κατάσταση και τη δυνατότητά σας να αντιμετωπίσετε το βάρος πιθανών οικονομικών απωλειών εξαιτίας των επενδύσεων σας.  Περαιτέρω, συλλέγουμε αποδεικτικά στοιχεία προέλευσης κεφαλαίων στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, όπως λ.χ. συμβόλαια πώλησης ακινήτων, πρόσθετα εκκαθαριστικά σημειώματα παρελθόντων ετών και αποδεικτικά στοιχεία που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και μας προσκομίζετε.

Σκοποί Επεξεργασίας

Τηρούμε  τα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε χορηγήσει με σκοπό να  επικοινωνούμε μαζί σας και  να σας ενημερώνουμε για ζητήματα που υποχρεούμαστε εκ του νόμου ή εκ της συμβατικής μας σχέσεως καθώς για την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν. Τα  Προσωπικά σας Δεδομένα τηρούνται και μετά τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει των απαιτήσεων του νόμου. 

Διαβίβαση Στοιχείων σε Τρίτους

Εάν είστε πελάτες μας τα στοιχεία σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτους, και συγκεκριμένα σε δημόσιες αρχές και ειδικότερα δύναται να ανακοινώνονται σε τρίτους (Διατραπεζικά Συστήματα Συναλλαγών ή Αρχεία Πληροφοριών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διαχειριστές Αγορών ή Συστημάτων Εκκαθάρισης, Ενδιάμεσους, Συνεργαζόμενους Θεματοφύλακες, Τειρεσίας, ΤΕΚΕ, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών κ.α.) για την παροχή/λήψη πληροφοριών, προς/από πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, αναφορικά με την συναλλακτική σχέση σας μαζί μας, ή άλλες πληροφορίες σχετικές με την περιουσιακή σας κατάσταση, το πιστωτικό ιστορικό σας, για την εκτέλεση συναλλαγών μέσω διατραπεζικών συστημάτων και την ανάλυση της αγοράς σύμφωνα και μέσα στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων.

Δικαιώματα

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε  να ασκήσετε οποτεδήποτε, το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα φορητότητας, ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, απλώς αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα  στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@dnamicsec.gr  ή στην τηλεφωνική γραμμή 210 3677700. Ειδικότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις η ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων σας ενδέχεται να μην είναι δυνατή εάν αυτή, όπως λ.χ όταν η ικανοποίηση του δικαιώματος αντίκειται σε νόμιμη υποχρέωση.
Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση της Εταιρίας μας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr. Θα ήταν καλύτερο ωστόσο, για τις μεταξύ μας σχέσεις καθώς και για τη βελτίωσή μας, να μας δινόταν η ευκαιρία να ακούσουμε άμεσα τους προβληματισμούς σας και να διαχειριστούμε αυτούς και γι’ αυτό παρακαλούμε πριν οποιαδήποτε ενέργεια προσέγγισης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων όπως επικοινωνήσετε με μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται παραπάνω.